گروه‌ آموزشی علوم و مهندسی جنگل

نام و نام خانوادگی: رضاحسین حیدری
مدیر گروه جنگلداری
ایمیل: rhheidary [at] gmail.cim 

- -
مقاطع تحصیلی کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
تعداد دانشجویان کارشناسی:  
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد:
تعداد دانشجویان دکتری:
تعدادهیات علمی:
77 نفر
12 نفر 
- نفر
5 نفر

اعضای هیئت علمی آدرس صفحه شخصی
دکتر رضاحسین حیدری
دکتر جواد پوررضا  -
دکتر سید محمد معصومی -
دکتر احسان صیاد -
دکتر شایسته غلامی -