تاریخچه 

این دانشکده درسال 1386 تحت عنوان گروه منابع طبیعی با دو رشته تحصیلی مهندسی جنگلداری و مهمندسی مرتع و آبخیزداری در مقطع کارشناسی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی شروع به کار کرد و درسال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد جنگلداری دانشجو پذیرش نمود و پس از ان برای رشته جدید مهنندسی محیط زیست اقدام و مکاتبات ضروری انجام گرفت ودر حال اخذ پذیرش و تایید مراحل نهایی می باشد. این دانشکده با توجه به پتانسیل های منابع طبیعی استان کرمانشاه که بیش از 75 درصد پوشیده جنگل های طبیعی و مراتع می باشد از چشم انداز بسیار خوبی برخوردار است